Başkanlığımız, öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, barınma, beslenme, çalışma,  dinlenme ve  boş  zamanlarını  değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla bütçe imkânları nispetinde yurtlar, mediko-sosyal merkezleri, yemekhane açmak, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları sağlamakla ve bunlardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanmaları amacıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 2880 sayılı değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca kurulmuştur.

Başkanlığımız, hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir. Dairemizin amacı; öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, kültür, spor, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkân verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.

 
- Her türlü sağlık hizmetlerini yürütür,
 
- Güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenler,
 
- Öğrencilere burs ve kredi, beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme, ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunur,
 
- Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yapar, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözümlemeye çalışır,
 
- Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalar yapar veya yaptırır ve gerekli gördüklerini yayınlar,
 
- Hizmet veren meslek elemanlarının yetişme ve gelişmelerini sağlamak için hizmet içi eğitim programları düzenler,
 
- Bütün bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci yemekhaneleri, okuma salonları ile öğrenci yurtları açar, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlar, bu ve benzeri diğer tesisleri kurar, kiralar, işletir veya işlettirir. Bu amaca yönelik olarak üniversitenin diğer birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla iş birliği içinde çalışır.

Bu sayfa 18-9-2018 16:09 tarihinde güncellendi.