Telefon : 0216 333 34 22
E-Posta : zeytin@tau.edu.tr

Zafer Zeytin ilk, orta ve lise eğitimini Gölcük’te tamamlamıştır. 1989 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1993 yılında mezun olmuştur. 1994 yılında Almanya'ya gitmiş ve 1996 yılında Heidelberg Üniversitesi'nde Hukuk Master(LL.M.) Programını tamamlayıp, aynı üniversitede 2001 yılında hukuk doktoru unvanını alarak Türkiye'ye geri dönmüştür. Almanya'da bulunduğu 1994-2001 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Bursu almıştır.

Yurda döndükten sonra 2002 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medenî Hukuk Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak göreve başlamıştır. 27 Ocak 2006 'da Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı'nda yardımcı doçent kadrosuna atanmış ve aynı yılın Mart ayında doçent unvanını almıştır. 04 Ekim 2011 tarihinde Akdeniz Üniversitesinde profesörlük kadrosuna yükseltilerek ataması yapılmıştır. Haziran 2012 tarihinden itibaren Türk-Alman Üniversitesinde görev yapmaktadır. 

Medeni Hukukun özellikle Sorumluluk Hukuku, Aile Hukuku, Mal Rejimleri Hukuku, Tıp Hukuku, Uluslararası Mal Satım Sözleşmeleri Hukuku, Tüketici Hukuku alanlarında çalışmaları bulunmaktadır. 

ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ
 
Z.Zeytin: Alman Hukukunda Zarar Kavramı ve Gelişimi – I,  Maddi Zarar Olarak Özel Kullanım Kaybı, BATİDER 1999 C. XX Sayı 2, sh. 73 - 89. 
 
Z.Zeytin: Ein Fall, ein Gericht, zwei Urteile, Zeitschrift für Türkeistudien (ZfTS) 2002, Sayı 1+2, 209 – 219.
 
Z.Zeytin: Alman Hukukunda Zarar Kavramı ve Gelişimi – II, Maddi Zarar Olarak Çocuk, BATİDER 2002 C. XXI,  Sayı 3, sh. 33 – 45.
 
Z.Zeytin: Alman Hukukunda Zarar Kavramı ve Gelişimi III, Manevi Zarar Olarak Boşa Geçen Tatil Zamanı, BATİDER Cilt XXII, 2003 Sayı 1 sh. 185 – 200.
 
Z.Zeytin: Das Schmerzensgeld ohne Genugtuungsfunktion in: Festschrift für Kocayusufpaşaoğlu, Ankara 2004, sh. 63 – 86.
 
Z.Zeytin: Türk Medeni Hukukundan Kadın Erkek Eşitliği, in: Mavi Yıldızlar, 2004, 4, sh.71- 82
 
Z.Zeytin; İ.Uluğ: Tıbbî Müdahalelerden Doğan Zararlar İçin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Reasürör 2004, sh. 4 – 13.
 
Z.Zeytin: Das neue Türkische Bürgerliche Gesetzbuch (Ein Blick in die wesentlichen Neuerungen im Familienrecht), in: Familie Partnerschaft Recht (FPR) 2004, 10/3 sh. 122-129.
 
Z.Zeytin: Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumlulukta İspat Yükü Kuralının Ters Çevrildiği ve Kolaylaştırıldığı Haller, in: Uluslararası Katılımlı I. Tıp Etiği ve Tıp Hukuki Sempozyum Kitabı, in İstanbul 2005, sh. 135 – 151.
 
Z.Zeytin: Borç İçin Hapis Yasağı ve TCK 233/I Hükmüne Göre Aile Hukukundan Doğan Yükümlülüklerin İhlâline İlişkin Bir Değerlendirme, HPD (Hukuki Perspektifler Dergisi, Haziran 2005, Sayı 4, sh. 190 – 196.
Die ärztliche Aufklärungspflicht nach dem türkischen Recht, in: Festschrift für Laufs zum 70. Geburtstag, Heidelberg: Springer 2005, sh. 1143 – 1166 (ISBN: 978-2-540-28439-0)
 
Z.Zeytin: Sorumluluk Hukuku ve Tıptaki Yeni Teknoloji Uygulamaları (Haftungsrecht und Anwendung der neuen Technologien  in Medizin), in 2. Int. Tıp Etigi ve Hukuku Semsozyum Kitabı, İstanbul 2006, sh. 221 – 226.
 
Z.Zeytin; H.Hakeri: Bitkisel Hayata Girmeden Önce Tıbbi Tedaviye Son Verilmesine İlişkin İrade Açıklaması Geçerli Olur mu?, Güncel Hukuk, Ocak 2006, sh. 54–57.
 
Z.Zeytin: Adoption in der Türkischen Rechtspraxis nach dem Neuen Türkischen Bürgerlichen Gesetzbuch, in: FamPra.ch, 1/2006, sh. 52 – 71.
 
Z.Zeytin: Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü, in: Türkiye Klinikleri J. Med Ethics, 2006, C: 14, Sy: 2, sh. 77 – 82.
 
Z.Zeytin: Edinilmiş Mallara Katılma Rejimindeki Artık Değere Katılma Alacağı (Veya Değer Artış Payı Alacağı) Haczedilebilir mi?, Terazi Hukuk Dergisi, 2007, S. 8, sh. 13 – 20.
 
Z.Zeytin: Organ Naklinde Kişinin Kendi Ve Başkasının Geleceğini Belirleme Hakkı, in: I. Uluslar arası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, Organ ve Doku Naklinde Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sorunları, I. Uluslar arası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul 2007, sh.  251 – 264   
 
Z.Zeytin: Tedavi İlişkisinde Hekimin Türk Hukukuna Göre Hukuki (Tazminat) Sorumluluğu; in: Roche Sağlık Hukuku Günleri Sempozyum Bildiri Kitapçığı, İstanbul 2007, sh. 96 – 117    
 
Z.Zeytin: Artık Değere Katılma ve Değer Artış Payı Alacağında Zamanaşımı, Terazi Hukuk Dergisi, 2008, S 21, sh.15 – 24.
 
Z.Zeytin: CISG Uygulama Alanı, BATIDER 2008, C. XXIV, S. 3, sh. 217-264.
 
Z.Zeytin: Die zivilrechtliche Haftung des Arztes nach türkischem Recht, in: Der medizinische Behandlungsfehler, Beitraeg des 3. Deutsch-Türkischen Symposium zum Medizin- und Biorecht, Nomos: Baden-Baden, 2008, sh. 35-49
 
Z.Zeytin: Yasal Mal Rejiminde Evli Kadının Değer Artış Payı Alacağı, in: Uluslararası Multidisiplinler Kadın Kongresi, 13-16 Ekim 2009, İzmir Kongre Özet Kitabı, İzmir 2009, sh. 630.
 
Z.Zeytin: Türk Medeni Kanununda Kadın Erkek Eşitliğine İlişkin Düzenlemeler, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, İstanbul 2009, sh. 1649 – 1680
 
Z.Zeytin: Yasal Mal Rejiminde Katkı Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağı İlişkisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar 2011, C. 10, Sy: 36, sh. 299 – 317
 DİĞER YAYIN FAALİYETLERİ
Kitaplar
 
Z.Zeytin: Zur Problematik des Schmerzensgeldes: Feststellung und Ersatz des entschädigunspflichtigen immateriellen Schadens und die Doppelfunktion des Shmerzensgeldes = Manevi Tazminat Sorunu: Telafi edilmesi gereken manevi zararın tespiti ve tazmini ve Manevi Tazminatın Çifte İşlevi, Berlin: Logos-Verlag, 2001 (ISBN: 3-89722-699-5)
 
Tüketici Hakları ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun  (DÜGİMER), Diyarbakır 2005
 
Z.Zeytin: Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, 2. Baskı, Seçkin: Ankara 2008 (ISBN: 978-975-02-0775-4)
 
Türk Medeni Hukuku, 2. Baskı, Seçkin: Ankara 2013 (ISBN: 978-975-02-08833-1)
 
Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri (CISG) Hukuku, Seçkin:Ankara 2011 (ISBN: 975 02 1522 3)
 
Çeviriler
 
Soysa-Psikolojik, Hukuki ve Kriminolojik Açıdan İspanya’da Ölümle Sonuçlanan Aile İçi Şiddet (Die heutige Situation der Misshandlungen der Frauen in Spanien Prof.Dr. Gómez-Martin; Prof. Dr. Santana Vega), in: Internationales Symposium über Tötung wegen Ehrenverletzungen, 26-26 September 2003, Diyarbakır, sh. 235 – 244
 
Alman Anayasa Mahkemesi Kararı (VerfsG BvR 1783/99), KHukA (Kamu Hukuku Arşivi),  Mart 2002, sh. 83 – 87 
 
Alman Federal Mahkemesi Kararı (Sperma-Kararı), Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 20 Yıl Armağanı, 2003, Sayı 11, 157-159. 
 
İsviçre Sorumluluk Hukukunda Reform Çabaları, BATIDER C. XXII Sayı 4, sh. 179 – 199 
 
İsviçre Mal Rejimi Hukukunun Yenilenmesine İhtiyaç Var Mıdır? Ist das schweizerische Ehegüterrecht revisionsbedürftig? von Sutter-Somm & Kobel in: FamPra.ch 2004/4, 777 – 809;, in: SBArD 2005/6, S. 133 – 164