Telefon : 0216 333 34 33
E-Posta : cekin@tau.edu.tr

Mesut Serdar Çekin, 1983 yılında Çorlu’da doğdu. İlkokul eğitimini Ankara’da, lise eğitimini ise Almanya’da tamamladı.

2003-2008 seneleri arasında Tübingen Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2008 yılında birinci Hukuk Devlet Sınavı’nı başarıyla tamamladı. 2009 yılında Tübingen Üniversite’sinde Prof. Dr. Walter Paefgen nezdinde doktora eğitimine başladı. Bu sırada Tübingen Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde iki senelik hukuk stajı yaptı ve 2011 yılında ikinci Hukuk Devlet Sınavı’nı başarıyla geçti.

2012 yılında Tübingen Üniversitesi’nde yaptığı savunmadan sonra “Offenlegungs- und Mitteilungspflichten nach § 67 AktG” başlıklı doktora tezi ile doktora eğitimini tamamladı.

İkinci Hukuk Devlet Sınavı’nı takiben Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. K. Kühl’ün kürsüsünde asistanlık ve uluslararası hukuk bürolarında şirketler hukuku, borçlar hukuku, sermaye piyasası hukuku, fikri ve sinai haklar alanlarında avukatlık yaptı.

2012 yılının Eylül ayında Türk Alman Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı ve halen burada görevine devam etmektedir.

 

Akademik Yayınlar

 

2018

 • Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli̇ Olarak 6698 Sayılı kişisel Verilerin Korunması Kanunu, İstanbul 2018

 • Medeni Hukukta Olay Çözüm Tekniği, İstanbul 2018 (Prof. Dr. Halil Akkanat ve Araş. Gör. Murat Sarıkaya ile birlikte)

 • Otonom Araçlar ve Mesuliyet, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl:9, Sayı:33 (Ocak 2018), s. 283 vd.Mal Rejimi Hukukunda Gerçekleştirilen Tasarrufların Miras Hukukuna Etkisi, Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Güz 2017, Cilt: IV Sayı: 2, s. 189-207

 • Mal Rejimi Hukukunda Gerçekleştirilen Tasarrufların Miras Hukukuna Etkisi, Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Güz 2017, Cilt: IV Sayı: 2, s. 189-207

 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Mesafeli Sözleşmelere Dair Düzenlemelerin AB Hukukuyla Uyumluluğu, Uygulamada Yaşanan Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:13 Sayı:161 – 162 Ocak – Şubat 2018, s. 37-58

 

2017

 • Das neue türkische Gesetz über Mobiliarpfandrechte bei Handelsgeschäften, Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW), 2017, s. 493 vd.
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un Big Data (Büyük Veri) ve İrade Serbestisi Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl 2016, Sayı 2, s. 629 vd.
 • Uluslararası Normların Özel Hukuka ve Hukuk Metodolojisine Etkisi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl 2016, Sayı 2, s. 645 vd.
 • Telekomünikasyon Sektöründe Şeffaflık İlkesi ve Sağlayıcının Bilgilendirme Yükümlülüğü (Kitap Bölümü), Telekomünikasyon Hukuku, Editör: Prof. Dr. Halil Akkanat, İstanbul 2017

 

2016

 • 6098 Sayılı TBK md. 71 Çerçevesinde Tehlike Sorumluluğu (Doçentlik Takdim Tezi), İstanbul 2016
 • Borçlar Hukuku Perspektifinden Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşmelerde Tahkim Koşulunun Üçüncü Şahsa Etkileri, (Prof. Dr. Halil Akkanat ile birlikte), Prof. Dr. İlhan Ulusan’a Armağan, Cilt I, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 2 – 2016, s. 103 vd.
 • Denkleştirme Bedeli (Portföy Tazminati) Önceden Ödenebilir Mi? (Prof. Dr. Halil Akkanat ile birlikte), Prof. Dr. Hasan Erman’a Armağan, İstanbul 2016, s. 29 vd.

 

2012

 • Offenlegungs- und Mitteilungspflichten nach § 67 AktG
 • (Alman POK 67. Maddesinden Doğan Bilgilendirme Ve İfşa Yükümlülükleri) – Peter Lang Verlag, Europäische Hochschulschriften, Reihe II – Rechtswissenschaft, Frankfurt a.M., Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien – Doktora Tezi
 • Strafbarkeitsrisiken beim IT-Outsourcing – Zum externen IT-Dienstleister als Gehilfen im Sinne des § 203 Abs. 3 S. 2 StGB, Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik 2012, s. 425

 

2011

 • Unternehmensberatung im Hinblick auf die Zulassung von Arzneimitteln und Medizinprodukten, Pharmarecht 2011, s. 441
 • Avrupa Birliği Sermaye Piyasası Hukukunda Şeffaflık İlkesi ve Kamunun Aydınlatılması, Legal Hukuk Dergisi, Eylül 2011

 

Bildiriler

 • Das türkische Datenschutzgesetz unter Berücksichtigung der europäischen Datenschutzgrundverordnung (AB Veri Koruma Tüzüğü ışığında Türk Kişisel Verilerin Korunması Kanunu), Alman Türk Hukukçular Birliği Sonbahar Sempozyumu, Tübingen, 24-25 Kasım 2017
 • Almanya Hukuk Sisteminde Hukuk Öğrenimi, Uluslararası Hukuk Öğrenimi Kongresi, İstanbul, 4-6 Ekim 2017
 • AB Veri Korunması Temel Tüzüğü (General Data Protection Regulation) ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kişisel Verilerin Korunması Konferansı, 25 Nisan 2017
 • Impacts of the "Turkish (Draft) Code for the Protection of Personal Data" on Big Data from the Civil Law Perspective, Türk İsviçre Hukuk Günleri (Turkish - Swiss Law Conference), Big Data and Privacy, Lausanne & Fribourg, 28-29 Nisan 2016
 • Fragen des Verbraucherschutzes, Alman Türk Hukukçular Birliği Güz Toplantısı, İstanbul, 14-15 Kasım 2014
 • Strafbarkeitsrisiken beim IT-Outsourcing, Tübingen Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakülteleri „Cyber Crime: Legal Perspectives in Turkey and Germany“ konulu Ortak Sempozyumu kapsamında sunum, Ekim 2011