Türk-Alman Üniversitesi

Türkisch-Deutsche Universität

Kültür ve İletişim Bilimleri Lisans Programı

Bachelorstudiengang Kultur und Kommunikationswissenschaften

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı

Akademischer Kalender für das Studienjahr 2018/2019

Öğretim Planı

Curriculum

1. Dönem

1. Semester

Kod/Kode

Dersin Adı

T

U

AKTS

Dil*

KKW101

Sosyal Bilimlerin Temelleri 

2

1

6

De.

Grundlagen der Sozialwissenschaften

KKW103

İletişim Bilimlerine Giriş

3

 

6

Tr.

Einführung in die Kommunikationswissenschaften

KKW105

Kültür Bilimlerine Giriş

3

 

6

Tr.

Einführung in die Kulturwissenschaften

KKW121

Çalışma Teknikleri: Bilimsel Çalışmalar

2

 

4

De.

Arbeitstechniken: Wissenschaftliches Arbeiten

KKW161

Mesleki Almanca I: Kültür Bilimleri

3

 

2

De.

Fachsprache Deutsch I: Kulturwissenschaften

AIT001

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

 

2

Tr.

Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte I

TUR001

Türkçe I

2

 

2

Tr.

Türkische Sprache I

ENG101

İngilizce I

3

 

2

Eng.

Englisch I

 

Toplam

20

1

30

21

Summe

*Dil=Sprache

       

2. Dönem

2. Semester

Kod/Kode

Dersin Adı

T

U

AKTS

Dil

KKW102

Kültür Bilimleri Araştırma Yöntemleri

3

1

6

Tr./De.

Methoden der kulturwissenschaftlichen Forschung

KKW106

Kültür Kuramları

3

 

5

De.

Kulturtheorien

KKW118

İletişim Bilimlerinin Niceliksel ve Niteliksel Araştırma Yöntemleri

2

1

6

Tr./De.

Qualitative und Quantitative Methoden der kommunikationswissenschaftlichen Forschung

KKW150

İletişim Kuramları I

3

 

5

Tr.

KKW162

Mesleki Almanca II: İletişim Bilimleri

3

 

2

De.

Fachsprache Deutsch II:  Kommunikationswissenschaften

AIT002

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

 

2

Tr.

Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte II

TUR002

Türkçe II

2

 

2

Tr.

Türkische Sprache II

ENG102

İngilizce II

3

 

2

Eng.

Englisch II

 

Toplam

21

2

30

23

Summe

3. Dönem

3. Semester

Kod/Kode

Dersin Adı

T

U

AKTS

Dil

KKW209

Kültür Üretiminin Araçları Olarak Edebiyat ve Sanat

2

 

4

De.

Literatur und Kunst als Medien der Kulturproduktion

KKW219

Yeni Medya Teknolojileri

1

2

3

Tr.

Neue Medientechnologien

KKW221

Kültür Tarihi

2

1

4

De.

Kulturgeschichte

KKW223

Medya Tarihi

2

 

4

De.

Mediengeschichte

KKW233

Medya ve Kültür Bilimleri

3

 

6

De.

Medien und Kulturwissenschaften

KKW251

İletişim Kuramları II

3

 

5

Tr.

Kommunikationstheorien II

KKW261

Mesleki Almanca III: Kültürlerarası İletişim

3

 

2

De.

Fachsprache Deutsch III: Interkulturelle Kommunikation

ENG201

İngilizce III

3

 

2

Eng

Englisch III

 

Toplam

19

3

30

22

Summe

4. Dönem

4. Semester

Kod/Kode

Dersin Adı

T

U

AKTS

Dil

KKW212

Kültürel Hafızanın Taşıyıcısı olarak Edebiyat ve Sanat

2

 

4

Tr.

Literatur und Kunst als Träger der Erinnerung

KKW216

Kültür, Toplum ve Gazetecilik

2

 

4

Tr.

Journalismus in Kultur und Gesellschaft

KKW218

Göç ve Kültür

2

 

4

De.

Migration und Kultur

KKW220

Görsel Kültür ve İletişim Araştırmaları (Görsel Bilim)

3

 

6

Tr./De.

Visuelle Kultur- und Kommunikationsforschung (Visual Science)

KKW226

Kültür ve Küreselleşme

2

 

4

De.

Kultur und Globalisierung

KKW228

Kültürlerarası İletişim I

2

 

4

Tr./De.

Interkulturelle Kommunikation I

KKW262

Mesleki Almanca IV: Metin Analizi

3

 

2

De.

Fachsprache Deutsch IV: Textanalyse

ENG202

İngilizce IV

3

 

2

Eng.

Englisch IV

 

Toplam

19

0

30

19

Summe

5. Dönem

5. Semester

Kod/Kode

Dersin Adı

T

U

AKTS

Dil

KKW307

Alımlama ve Medya Etkileri Araştırmaları

3

 

6

Tr.

Rezeptions- und Medienwirkungsforschung

KKW317

Halkla İlişkiler

2

1

4

De.

Öffentlichkeitsarbeit

KKW323

Kültürlerarası İletişim II

2

 

4

Tr./De.

Interkulturelle Kommunikation II

KKW325

Edebiyat ve Metinlerarasılık

2

1

4

Tr.

Literatur und Intertextualität

KKW329

Dijital Medya Laboratuvarı

 

3

4

Tr:

Digital Media Lab

KKW361

Mesleki Almanca V: Metin Üretimi I

3

 

2

De.

Fachsprache Deutsch V: Textproduktion I

 

Seçmeli Ders I

2

 

3

Tr.

Wahlfach I

 

Seçmeli Ders II

2

 

3

De.

Wahlfach II

 

Toplam

16

5

30

21

Summe

6. Dönem

6. Semester

Kod/Kode

Dersin Adı

T

U

AKTS

Dil

KKW302

Medya Okuryazarlığı

2

 

4

Tr.

Media Literacy

KKW306

Medya ve Etik

2

1

4

Tr.

Medien und Ethik

KKW324

Kültürel Bellek

3

 

6

De.

Kulturelles Gedächtnis

KKW328

Bilgi ve İletişim Hukuku

3

 

5

Tr.

Informations- und Kommunikationsrecht

KKW362

Mesleki Almanca VI: Metin Üretimi II

3

 

2

De.

Fachsprache Deutsch VI: Textproduktion II

 

Seçmeli Ders III

2

 

3

De.

Wahlfach III

 

Seçmeli Ders IV

2

 

3

De.

Wahlfach IV

 

Seçmeli Ders V

2

 

3

Tr.

Wahlfach V

 

Toplam

19

1

30

20

Summe

7. Dönem

7. Semester

Kod/Kode

Dersin Adı

T

U

AKTS

Dil

KKW401

Siyasal İletişim ve Medya

2

 

4

Tr.

Politische Kommunikation und Medien

KKW405

Kültür Politikası

2

 

4

De.

Kulturpolitik

KKW415

Kültür ve Mekân

2

 

4

Tr.

Kultur und Raum

KKW425

Araştırma Kolokyumu I

4

2

5

De.

Forschungskolloquium I

KKW427

Kültür Felsefesi

2

 

4

Tr.

Kulturphilosophie

 

Seçmeli Ders VI

2

 

3

Tr.

Wahlfach VI

 

Seçmeli Ders VII

2

 

3

De.

Wahlfach VII

 

Seçmeli Ders VIII

2

 

3

Tr.

Wahlfach VIII

 

Toplam

18

2

30

20

Summe

8. Dönem

8. Semester

Kod/Kode

Dersin Adı

T

U

AKTS

Dil

KKW418

Araştırma Kolokyumu II

2

2

7

Tr.

Forschungskolloquium II

KKW422

Kurumsal İletişim

2

1

4

Tr.

Kommunikation in Unternehmen

KKW424

Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler / Kurumlar

2

 

4

De.

Kulturelle und kreative Institutionen

KKW426

Bitirme Projesi

   

8

Tr.

Abschlussprojekt (BA-Arbeit)

KKW428

Kültür ve Medya Ekonomisi

2

 

4

De.

Kultur- und Medienökonomie

KKW420

Seçmeli Ders IX

2

 

3

De.

Wahlfach IX

 

Toplam

10

3

30

13

Summe

 

KOD/KODE

Dersin Adı

T

U

AKTS/ECTS

KKW001

Almanya’da Göçmen Edebiyatı

2

 

3

Migrantenliteratur in Deutschland

KKW002

Kültürlerarası Edebiyat

2

 

3

Interkulturelle Literatur

KKW321

Felsefe Tarihi

2

 

3

Geschichte der Philosophie

KKW429

Estetik

2

 

3

Aesthetik

KKW330

Dil Felsefesi

2

 

3

Philosophie der Sprache

KKW432

Medya Felsefesi

2

 

3

Medienphilosophie

KKW309

Teori ve Pratikte Çeviri

2

 

3

Übersetzung in der Theorie und in der Praxis

KKW331

Medya Kurgusu ve Ekonomi

2

 

3

Mediale Konstruktionen und Wirtschaft

KKW333

Medya Kurgusu ve Jeopolitik

2

 

3

Mediale Konstruktionen und Geopolitik

KKW339

Medya Kurgusu ve Doğu-Batı

2

 

3

Mediale Konstruktionen und Kultur: Europa und Orient

KKW335

Dijital Medya Laboratuvarı: Televizyon

 

3

6

Digitale Medien Lab: Fernsehen

KKW337

Dijital Medya Laboratuvarı: İnternet

 

3

6

Digitale Medien Lab: İnternet

KKW411

Kamu Medya Kurumları ve Yönetimi

2

 

3

Institutionen und Verwaltung der Medien (mit Schwerpunkt auf öffentliche Medien)

KKW413

Özel Medya Kurumları ve Yönetimi

2

 

3

Institutionen und Verwaltung der Medien (mit Schwerpunkt auf private Medien)

KKW410

Dijital Medya Laboratuvarı: Kültür Politikası

 

3

6

Digitale Medien Lab: Kulturpolitik

KKW412

Dijital Medya Laboratuvarı: Kültür Yönetimi ve Ekonomisi

 

3

6

Digitale Medien Lab: Kulturmanagement und -ökonomie

KKW430

Alman Yazarlar ve Edebi Metinler

2

 

3

Deutsche Schriftsteller und Literarischer Texte

 

 


Aktualisiert 2018-11-14 13:35:36